Regulations

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej trolltunganorweski.com należącej do Trolltunga sp. z o.o. i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Usługi, a Użytkownikiem wynikających z korzystania ze strony.
 2. Operatorem Usługi jest Trolltunga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 67C, 80-306 Gdańsk, KRS: 0000579294, NIP: 9571081203, REGON: 362700085.
 3. Strona internetowa trolltunga-norweski.com ma na celu dostarczanie Użytkownikom informacji związanych – także pośrednio – z działalnością zawodową prowadzoną przez Operatora, jaką jest prowadzenie zajęć z języka norweskiego.
 4. Użytkownik akceptuje Regulamin Usługi z chwilą wysłania formularza kontaktowego, opinii o kursie lub zapisu do usługi newsletter’a.
 5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Usługi oraz strony internetowej trolltunga-norweski.com zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 2
Definicje regulaminowe

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługa: usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej.

§ 3
Korzystanie z możliwości strony internetowej

 1. Z panelu wyjściowego, na którym przedstawione są kluczowe informacje dotyczące Usług edukacyjnych świadczonych przez Trolltunga Sp. z o.o., Użytkownik może przejść do podstron umożliwiających dołączenie do usługi newsletter’a, przesłania opinii na temat kursu oraz wypełnienie formularza pozwalającego na kontakt z Trolltunga.
 2. Opcja dodawania własnej opinii na temat kursu wymaga dodatkowo udostępnienia swojego imienia oraz adresu mailowego. Podane dane trafiają jedynie do Operatora, który jednocześnie staje się ich Administratorem na zasadach opisanych w § 5. We wskazanym paragrafie znajdują się także wszelkie informacje związane z zasadami, prawami i obowiązkami wynikającymi z przepisów dot. ochrony danych osobowych.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę, aby jego opinia została opublikowana na stronie trolltunga-norweski.com i stanowiła rekomendację usług świadczonych przez Operatora. Wraz z opinią udostępnia się na stronie imię Użytkownika w celu uwiarygodnienia wypowiedzi. Publikacji nie podlega adres mailowy – jest przechowywany przez Administratora zgodnie z warunkami opisanymi w § 5. Wyżej wymieniona zgoda jest wyrażana dobrowolnie przez Użytkownika po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i potwierdzeniu treści komunikatu poprzez zaznaczenie stosownego check-box’a.
 4. Użytkownik może skontaktować się z zespołem Trolltunga za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie trolltunga-norweski.com. W tym celu Użytkownik udostępnia swoje imię, adres mailowy oraz numer telefonu. Dane te podlegają przetwarzaniu przez Administratora w celach kontaktowych, w tym także handlowych i marketingowych w zakresie związanym z ewentualnym wysłaniem oferty, zgodnie z warunkami opisanymi w § 5. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści stosownego check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne aby otrzymać wiadomość zwrotną od zespołu Trolltunga. W przypadku jej niewyrażenia, Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.

§ 4
Prawa i obowiązki Operatora usługi

 1. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony www.trolltunga-norweski.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§ 5
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Trolltunga Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 67C, 80-306 Gdańsk, KRS: 0000579294, NIP: 9571081203, REGON: 362700085.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji konkretnej usługi. W zależności od zgody wyrażonej przez Użytkownika, jest to usługa Newsletter’a, przesłania opinii na temat kursu lub kontaktu za pomocą formularza.
 3. W celu realizacji wybranej usługi Użytkownik udostępnia następujące dane:
  a. Imię i nazwisko
  b. adres mailowy
  c. numer telefonu komórkowego
  Użytkownik ma prawo do:
  a. sprostowania,
  b. usunięcia
  c. ograniczenia przetwarzania
  d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  e. przenoszenia danych
  f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika poprzez niewyrażenie zgody za pośrednictwem stosownego check-box’a lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie pozwala na realizację usługi przez Trolltunga.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu danych podanych przez niego podczas składania zamówienia do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona przez kliknięcie odpowiedniego checkbox’u.
 6. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Trolltunga Spółka z o.o. zawiera osobny dokument dostępny na stronie trolltunga-norweski.com -“Polityka Prywatnośći Trolltunga”.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Operator Usługi uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej stronie Operatora. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany strona trolltunganorweski.com zostanie zamknięta.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Trolltunga Sp. z o.o. mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.